KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG (Mã tuyển sinh 52520207)
14/06/2016

Có 01 chuyên ngành:

1. Chuyên ngành ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG 

1. Hệ đào tạo Đại học chính quy:

- Thời gian đào tạo 4 năm.

- Được tăng cường “chương trình tiếng Anh cường độ cao”.

- Tổng tín chỉ từ 140 – 145. 

- Tên chương trình: Kỹ thuật điện tử, truyền thông

- Mã ngành tuyển sinh 52520207 

- Có 01 chuyên ngành:

Điện tử truyền thông: Phù hợp với các vị trí kỹ sư vận hành hệ thống điện tự động trong nhà máy sản xuất; các vị trí kỹ sư vận hành và bảo trì các hệ thống truyền thông công nghiệp. Mạng nhà máy.

2. Hệ đào tạo Đại học liên thông chính quy: 

- Tên chương trình: Kỹ thuật điện, điện tử

- Mã tuyển sinh 52520201


a. Cao đẳng lên đại học: 

-   Khối lượng kiến thức: 45 tín chỉ

-   Thời gian đào tạo 1.5 năm.

b. Trung cấp lên đại học:

-   Khối lượng kiến thức: 75 tín chỉ

-   Thời gian đào tạo 2.5 năm.

 


 
Từ khóa:
Top